Regulamin


Regulamin


Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno


Rozdział 1.


Postanowienia ogólne
§1.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zgłaszania, weryfikowania, głosowania i dokonywania ostatecznego wyboru projektów zadań publicznych, w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Szczytno, finansowanych z wydzielonej części budżetu Gminy Miejskiej Szczytno.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Budżecie Obywatelskim – należy przez to rozumieć szczególną formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na wskazany przez mieszkańców projekt mieszczący się w kompetencjach gminy.


2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Budżetu Obywatelskiego.


3) Harmonogramie – należy przez to rozumieć wykaz zadań i terminów związanych z przygotowaniem i realizacją Budżetu Obywatelskiego, określany corocznie odrębnym aktem organu wykonawczego,


4) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Szczytno.


5) Mieszkańcach – rozumie się przez to osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Szczytno w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego tj. przebywające na terenie Gminy Miejskiej Szczytno z zamiarem stałego pobytu.


6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Szczytnie.


7) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Szczytno.


8) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Szczytnie.


9) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego powołany do zbadania zgłoszonych projektów pod względem formalnym i weryfikacji procesu głosowania, określony odrębnym aktem organu wykonawczego,


10) Projekcie – rozumie się przez to propozycję zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.


11) Projektodawcy – należy rozumieć mieszkańca, który składa projekt do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego lub grupę mieszkańców składającą taki projekt.


12) Karcie do Głosowania – należy przez to rozumieć dokument, w którym umieszczone są projekty zadań dopuszczone do głosowania wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu.


13) Ogólnodostępności projektu – należy przez to rozumieć umożliwienie wszystkim mieszkańcom nieodpłatnej możliwości korzystania z efektów realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego.


§ 2
1. Kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 250 000,00 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).


2. Ze środków Budżetu Obywatelskiego może być zrealizowany projekt:


 1. którego przedmiot należy do zadań własnych gminy;

 2. którego realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;

 3. który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności;

 4. który spełnia kryterium ogólnodostępności;

 5. którego realizacja nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami zagospodarowania przestrzennego;

 6. którego realizacja odbędzie się na gruntach należących do Miasta, bądź do których Miasto posiadać będzie tytuł prawny;

 7. który zakłada realizację całości zadania, nie jedynie jego części;

 8. którego budżet nie przekracza kwoty 250 000,00 zł brutto.


3. W ramach Budżetu Obywatelskiego proponowane mogą być projekty o charakterze inwestycyjnym.


4. Zgłaszane projekty powinny dotyczyć zadań, które przyczynią się do rozwoju Miasta oraz poprawy życia mieszkańców, w szczególności budowy, modernizacji lub remontu elementu infrastruktury o ile dostęp do niej spełnia kryterium ogólnodostępności.


5. Wdrożenie i realizacja Budżetu Obywatelskiego składać się będzie z następujących etapów:


 1. kampania informacyjna;

 2. zgłaszanie projektów;

 3. weryfikacja zgłoszonych projektów;

 4. głosowanie;

 5. weryfikacja głosów i obliczenie wyników głosowania

 6. podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości.


Rozdział 2.


Zgłaszanie projektów
§ 3
1. Projekty w formie papierowej może zgłosić mieszkaniec lub grupa mieszkańców zamieszkujących na terenie Miasta Szczytno w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7:30 do godz. 15:30 w terminie określonym w Harmonogramie.


2. Projekty zgłaszać można wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym projektu, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.


3. Formularz zgłoszeniowy projektu dostępny jest na stronie miasta (miastoszczytno.pl), na stronie Budżetu Obywatelskiego (obywatel.miastoszczytno.pl) oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, parter, pokój nr 1.


4. Do zgłoszenia projektu projektodawca dołącza listę poparcia dla projektu. Każdy z projektów musi zostać poparty podpisami 20 mieszkańców. Wzór listy poparcia projektu stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.


5. Lista poparcia projektu dostępna jest na stronie Miasta (miastoszczytno.pl), na stronie Budżetu Obywatelskiego (obywatel.miastoszczytno.pl) oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, parter, pokój nr 1.


6. Ustala się zakres informacji niezbędnych do złożenia projektu:


 1. imię i nazwisko Projektodawcy lub skład grupy mieszkańców i jej przedstawiciela;

 2. adres zamieszkania Projektodawcy lub adres przedstawiciela w przypadku gdy projekt składa grupa mieszkańców;

 3. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego Projektodawcy;

 4. tytuł projektu;

 5. miejsce realizacji projektu;

 6. krótki opis projektu;

 7. uzasadnienia dla realizacji projektu.


7. Projektodawca określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostatecznej weryfikacji dokonuje się w procesie weryfikacji formalnej projektów.


8. Projektodawca może zgłosić jedną propozycję projektu.


9. Mieszkaniec może poprzeć tylko jedną propozycję projektu na listach poparcia projektów.


10. Burmistrz informuje o terminie składania projektów do Budżetu Obywatelskiego co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem biegu tego terminu.


11. Projektodawcy przysługuje prawo do wycofania projektu, nie później jednak niż na 7 dni przed rozpoczęciem głosowania;


12. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia można złożyć:


- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, parter, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku, w godz 7:30-15:30


- listownie na adres Urzędu Miejskiego w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, z dopiskiem Budżet Obywatelski


Rozdział 3.


Weryfikacja i uzupełnienie projektów
§ 4
1. Zgłoszone przez Projektodawców projekty do Budżetu Obywatelskiego podlegają weryfikacji formalnej.


2. Weryfikacji formalnej dokonuje Zespół.


3. Weryfikacja propozycji projektu polega na sprawdzeniu, czy:


 1. projekt został zgłoszony na właściwym wzorze formularza zgłoszeniowego stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;

 2. projekt został złożony w wyznaczonym do tego terminie zgodnym z Harmonogramem (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego);

 3. do formularza zgłoszeniowego projektu została dołączona lista poparcia sporządzona na właściwym wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu podpisana przez wymaganą liczbę uprawnionych mieszkańców;

 4. szacunkowy koszt projektu mieści się w ramach środków wyznaczonych na cel Budżetu Obywatelskiego;

 5. realizacja projektu jest zaplanowana na gruntach należących do Gminy Miejskiej Szczytno bądź do których Miasto posiadać będzie tytuł prawny;

 6. projekt w dniu zgłoszenia nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, politykami, strategiami i programami w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza

 7. realizacja projektu jest możliwa w jednym roku budżetowym;

 8. projekt spełnia kryterium ogólnodostępności;

 9. projekt wypełnia założenia § 2 ust. 2 i nie narusza § 2 ust. 3.


4. Projekty niespełniające wymogów podanych w ust. 4 zostają odrzucone.


5. Wyniki weryfikacji są podawane do publicznej wiadomości, a Projektodawca zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz złożonych projektów, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej z propozycji oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla projektów odrzuconych.


6. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków dotyczących tego samego zadania komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Szczytnie może skontaktować się z Wnioskodawcami w celu zgodnego wypracowania dalszego trybu postępowania np. wycofanie wniosku przez jednego z projektodawców lub złożenie przez nich nich wspólnego wniosku.


§5


Procedura odwoławcza
1. Projektodawca jest uprawniony do złożenia odwołania od wyniku formalnej weryfikacji projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku weryfikacji.


2. Odwołanie powinno zostać złożone w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie.


3. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie.


4. Odwołanie rozpatrywane jest przez Burmistrza Miasta Szczytno, w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia odwołania w sposób wskazany w ust. 1,2 i 3


5. Od rozstrzygnięcia Burmistrza nie przysługują dodatkowe środki zaskarżenia.


6. Z przyjętych projektów tworzona jest lista projektów, które poddane zostają pod głosowanie mieszkańców.


7. W terminie określonym w Harmonogramie do publicznej wiadomości podawana jest lista projektów pozytywnie zweryfikowanych oraz lista projektów negatywnie zweryfikowanych wraz z uzasadnieniem. Informacja podawana jest:


 1. na stronie internetowej Urzędu;

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta;

 3. w formie informacji prasowej przekazywanej lokalnym mediom.


8. Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych zawiera nazwę projektu, krótki opis oraz szacunkowy koszt realizacji.


9. Kolejność projektów na liście jest ułożona według kolejności wpływu projektów do Biura Obsługi Interesanta Urzędu.
§6


Działania informacyjne/promocyjne
Z chwilą ogłoszenia listy, o której mowa w §5 pkt. 7 Regulaminu, do momentu zakończenia etapu głosowania, Projektodawcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej dotyczącej wniosków dopuszczonych do głosowania oraz promocji swojego projektu.


Rozdział 4.


Głosowanie i obliczanie wyników
§ 7
1. Uprawnieni mieszkańcy wybierają projekt, który zostanie przekazany do realizacji poprzez głosowanie.


2. Głosowanie jest równe i bezpośrednie.


3. Głosowanie odbywa się w terminie określonym w Harmonogramie.


4. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec miasta.


5. Głosować można raz, w wybranej przez głosującego formie, poprzez:


 1. złożenie głosu na karcie do głosowania stanowiącej Załącznik nr 4 do jednej z zamkniętych i komisyjnie zaplombowanych urn opatrzonych podpisami członków Zespołu  zlokalizowanych:


- w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7:30 do godz. 15:30,


- w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie przy ulicy Polskiej 12,


- w hali widowiskowo-sportowej im. Huberta Wagnera ulica Jerzego Lanca 1;


 1. poprzez głosowanie za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej na stronie obywatel.miastoszczytno.pl.


6. W przypadku, gdy głosujący odda taki sam głos na karcie do głosowania i za pośrednictwem systemu, wtedy obydwa oddane głosy będą liczone jako jeden głos. Gdy odda dwa głosy na różne projekty za pośrednictwem dwóch kart lub karty i systemu do głosowania wówczas obydwa głosy będą uznane za nieważne.


7. Karty do głosowania dostępne są na stronie miastoszczytno.pl, obywatel.miastoszczytno.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.


8. Osoba głosująca poprzez kartę do głosowania, na karcie do głosowania musi podać swoje dane:


 1. imię i nazwisko;

 2. numer telefonu;

 3. adres zamieszkania (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);

 4. datę urodzenia.


9. Oddanie głosu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostaje potwierdzone poprzez czytelny podpis głosującego na karcie do głosowania w miejscu do tego przeznaczonym.


10. W przypadku osoby, która w dniu głosowania nie ukończyła 18 roku życia oddanie głosu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych potwierdza czytelnym podpisem opiekun prawny.


11. Osoba głosująca za pomocą dedykowanej platformy internetowej na stronie obywatel.miastoszczytno.pl w celu oddania głosu musi podać swoje dane:


 1. imię i nazwisko;

 2. numer telefonu komórkowego lub adres e-mail;

 3. adres zamieszkania (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);

 4. datę urodzenia.


12. Potwierdzenie głosu odbywa się za pomocą wejścia w link aktywacyjny wysłany na podany adres e-mail bądź numer telefonu, o których mowa w ust. 11. Wejście w link równoznaczne jest z potwierdzeniem oddania głosu.


13. Za nieważne uznane zostaną karty do głosowania, które:


 1. nie są zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu;

 2. są wypełnione nieczytelnie;

 3. są wypełnione niekompletnie tj. nie zawierają wymaganych danych wymienionych w ust. 8 i 11;

 4. nie zawierają podpisu lub podpis nie jest czytelny;

 5. zawierają nieprawdziwe dane;

 6. są niepotwierdzone czytelnym podpisem opiekuna prawnego w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia;

 7. są złożone przez osoby nieuprawnione do głosowania m.in. nie będące mieszkańcami Miasta.


14. W trakcie trwania głosowania nie dopuszcza się podawania do publicznej wiadomości wyników szacunkowych głosowania.
§ 8
1. Po zakończeniu głosowania urny zawierająca wyniki głosowania zostają komisyjnie zamknięte i przewiezione do Urzędu Miejskiego w Szczytnie.


2. Urny zawierające wyniki głosowania zostają komisyjnie otwarte w Urzędzie w obecności Zespołu oraz Projektodawców lub osób przez nich wyznaczonych.


3. W przypadku nieobecności Projektodawców lub członków Zespołu w procedurach opisanych w pkt. 1 i 2 wyznaczają oni swojego zastępcę lub informują o jego braku poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.


4. Obliczanie wyniku głosowania odbywa się w Urzędzie po zakończeniu głosowania, w terminie zgodnym z Harmonogramem.


5. Obliczenie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby ważnych głosów oddanych na każdy z projektów za pośrednictwem kart do głosowania i systemu internetowego.


6. Na etapie liczenia głosów dopuszcza się telefoniczną weryfikację ich prawidłowości i rzetelności poprzez numer podany na karcie do głosowania bądź w systemie do głosowania na stronie obywatel.miastoszczytno.pl.


7. Za wybrany do realizacji uznaje się projekt, który uzyskał największą liczbę ważnych głosów.


8. Jeżeli dwa lub więcej projektów poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, o ich kolejności zadecyduje publiczne losowanie. Miejsce i termin losowania podawane są do publicznej wiadomości wraz z wynikami głosowania.


9. Wyniki głosowania podawane są do publicznej wiadomości:


 1. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;

 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczytnie w Biurze Obsługi Interesanta.


§ 9
1. Zwycięski projekt wybrany zgodnie z postanowieniami regulaminu zostaje wprowadzony do budżetu Gminy Miejskiej Szczytno.


2. Za realizację projektu w całości odpowiada Gmina Miejska Szczytno.


3. W trakcie realizacji projektu możliwe są jego modyfikacje wynikające z przyczyn obiektywnych.


4. Jeżeli po rozpoczęciu realizacji projektu, na etapie zamówień publicznych oferowana cena realizacji projektu jest wyższa od kwoty zabezpieczonej w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na realizację projektu, o której mowa w § 2 ust. 1., Miasto zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie, w tym w porozumieniu z Projektodawcą co do ograniczenia zakresu zadania lub innych modyfikacji.


Rozdział 5.


Przetwarzanie danych osobowych
§10
1. Zgłoszenie projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz głosowanie nad wyborem projektu przeznaczonego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiednio przez Projektodawcę i oddającego głos mieszkańca.


2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczytno.