Klauzule RODO

Zgodnie z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczytno z siedzibą ul.
Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
2. Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może Pan/Pani skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Szczytnie pod adresem
iod@um.szczytno.pl.
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Szczytno – przetwarza Pana/Pani dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu
głosowania na wybraną propozycję zgłoszoną do projektu „Budżet obywatelski – Mój projekt na
2019 rok”.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pana/Pani
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosowanych umów podpisanych z miastem Szczytno
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Szczytno, w tym
podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych
osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem udzielenia głosu poparcia propozycji do
projektu „Budżet obywatelski – Mój projekt na 2019 rok.”. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie uznanie oddanego przez Pana/Pani głosu poparcia za nieważny.
10. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.